Davar Ne Bande Bandon Ne Davar Bana Diye

Davar* ne bande bandon ne davar bana diye
Sagar ne qatre qatron ne sagar bana diye
Ishqabadi
 *God
दावर* ने बंदे बंदों ने दावर बना दिया
सागर ने क़तरे क़तरों ने सागर बना दिया
इश्क़ाबादी 
*ख़ुदा

Leave a Comment